GPUFrontFace

type GPUFrontFace = "ccw" | "cw";

§Type

§
"ccw" | "cw"
[src]